06
May

Nobody goes to that restaurant

Nobody goes to that restaurant anymore. Its too crowded.

Most viewed Jokes (20)